Lyrics

רוממת אותי
זכיתי בך
לא כלום ואיש לא ימנע שמחתי

הבא נחגוג את הרגע
נצהל כל עוד נמשך מרוצי

איתך יש לי כעת הכול
מנוחה מצא ליבי
שבע רצון לחלוטין

נדבות פי אציע לך
שוב, הרשה לי לומר אותך אוהב


מי לי בשמים, מי לי בשמים
ועמך, ועמך לא חפצתי בארץ

איתך יש לי כעת הכול
מנוחה מצא ליבי
שבע רצון לחלוטין

נדבות פי אציע לך
שוב, הרשה לי לומר אותך אוהב